Obzidan izvir je nekdaj služil kot glavni vir pitne vode za oskrbo vasi Zagrad, betonsko korito ob njem pa kot perišče in napajališče za živino. Izvirska voda napolnjuje tudi vaško mlako. Stoječa voda in njeno obrežje predstavljata pester življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Mlaka je bogato zaraščena s širokolistnim rogozom in vodnimi lečami, njen rob pa obraščajo glavate vrbe. Med živalskimi vrstami tu prevladujejo dvoživke: navadna krastača, hribski urh, planinski pupek, veliki pupek in navadni močerad. V toplejših mesecih v mlaki odlagajo jajčeca nekatere vrste kačjih pastirjev, kot sta rani plamenec in modri ploščec. Poleg njihovih ličink v vodi opazimo še ličinke enodnevnic in vodnih hroščev.

 

Mlaka je v preteklosti služila kot voda za gašenje požarov. To vlogo je izgubila že pred desetletji. Ostaja pa nepogrešljiv del kulturne krajine in kulturne dediščine. Danes je območje mlake redek, a pomemben vodni ekosistem in s stališča ohranjanja biotske pestrosti življenjski prostor redkih in ogroženih vodnih rastlin in živali.

 

Območje ohranja identiteto tradicionalne kulturne krajine. Območje je dovolj bogato z avtohtonim rastlinjem. K skladni podobi krajine spada tudi sonaravna podoba Goriškega potoka ter izvirov in mokrišč. Številni izviri dodatno prispevajo k veliki krajinski pestrosti prostora.

 

Širše območje Zagrada je v geološki zgodovini pred približno 15 milijoni let preplavljalo Panonsko morje. Zato tu najdemo številne sledi nekoč živečih živali in rastlin – fosile. Med živalskimi ostanki je največ lupin in odtisov školjk ter polžev. Posebnost pa so prav gotovo dobro ohranjeni rastlinski ostanki.

 

 

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2023 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka